JRE 1.4 ldapsec.jar - LDAP Security

JRE 1.4 ldapsec.jar is the JAR file for JRE 1.4 LDAP Security.

JAR File Information:

Directory of C:\fyicenter\jdk-1.4.2_19\jre\lib\ext
         53,248 ldapsec.jar

✍: FYIcenter

Package Content:

com/sun/jndi/ldap/ext/StartTlsResponseImpl.class
com/sun/jndi/ldap/sasl/DefaultCallbackHandler.class
com/sun/jndi/ldap/sasl/LdapSasl.class
com/sun/jndi/ldap/sasl/SaslInputStream.class
com/sun/jndi/ldap/sasl/SaslOutputStream.class
com/sun/security/sasl/ClientFactory.class
com/sun/security/sasl/digest/ClientFactory.class
com/sun/security/sasl/digest/DigestMD5.class
com/sun/security/sasl/digest/DigestSecurityCtx.class
com/sun/security/sasl/digest/DigestUtils.class
com/sun/security/sasl/External.class
com/sun/security/sasl/gsskerb/ClientFactory.class
com/sun/security/sasl/gsskerb/GssKerberosV5.class
com/sun/security/sasl/preview/AuthorizeCallback.class
com/sun/security/sasl/preview/FactoryEnumeration.class
com/sun/security/sasl/preview/MergedEnumeration.class
com/sun/security/sasl/preview/RealmCallback.class
com/sun/security/sasl/preview/RealmChoiceCallback.class
com/sun/security/sasl/preview/Sasl.class
com/sun/security/sasl/preview/SaslClient.class
com/sun/security/sasl/preview/SaslClientFactory.class
com/sun/security/sasl/preview/SaslException.class
com/sun/security/sasl/preview/SaslServer.class
com/sun/security/sasl/preview/SaslServerFactory.class
com/sun/security/sasl/preview/VersionHelper.class
com/sun/security/sasl/preview/VersionHelper12.class
com/sun/security/sasl/util/Policy.class
com/sun/security/sasl/util/SaslImpl.class

 

JRE 1.4 localedata.jar - Locale Data

JRE 1.4 dnsns.jar - DNS Name Service

Download and Review JDK 1.4

⇑⇑ FAQ for JDK (Java Development Kit)

2019-03-20, 1247👍, 0💬