What Is fop-2.7-bin.zip

Q

What Is fop-2.7-bin.zip? I downloaded it from the Apache FOP Website.

✍: FYIcenter.com

A

fop-2.7-bin.zip is the binary package of Apache FOP 2.7 in ZIP format. FOP (Formatting Objects Processor) is a print formatter driven by XSL formatting objects (XSL-FO). Below is the information about the fop-2.7-bin.zip file:

Download File Size and Download Location:

File name: fop-2.7-bin.zip
File size: 28013587 bytes
Release date: 20-Jan-2022
Download: Apache FOP Website

File list of fop-2.7-bin.zip:

fop-2.0\...
 Length   Date  Time  Name
--------- ---------- -----  ----
  18941 01-12-2022 11:55  KEYS
  11358 01-12-2022 11:55  LICENSE
   164 01-12-2022 11:55  NOTICE
  13198 01-12-2022 11:55  README
 4442817 01-12-2022 11:55  fop/build/fop.jar
  27275 01-12-2022 11:55  fop/conf/fop.xconf
   6907 01-12-2022 11:55  fop/examples/embedding/build.xml
   8044 01-12-2022 11:55  fop/examples/fo/build.xml
   3670 01-12-2022 11:55  fop/examples/hyphenation/build.xml
   6217 01-12-2022 11:55  fop/examples/plan/build.xml
   7679 01-12-2022 11:55  fop/fop
   3222 01-12-2022 11:55  fop/fop.bat
   1252 01-12-2022 11:55  fop/fop.cmd
  10845 01-12-2022 11:55  fop/fop.js
   6318 01-12-2022 11:55  fop/lib/README.txt
 4291473 01-12-2022 11:55  fop/lib/batik-all-1.14.jar
  11357 01-12-2022 11:55  fop/lib/batik.LICENSE.txt
   684 01-12-2022 11:55  fop/lib/batik.NOTICE.txt
  83613 01-12-2022 11:55  fop/lib/commons-io-1.3.1.jar
  11359 01-12-2022 11:55  fop/lib/commons-io.LICENSE.txt
   180 01-12-2022 11:55  fop/lib/commons-io.NOTICE.txt
  38015 01-12-2022 11:55  fop/lib/commons-logging-1.0.4.jar
  11358 01-12-2022 11:55  fop/lib/commons-logging.LICENSE.txt
   102 01-12-2022 11:55  fop/lib/commons-logging.NOTICE.txt
 1564111 01-12-2022 11:55  fop/lib/fontbox-2.0.24.jar
  276420 01-12-2022 11:55  fop/lib/serializer-2.7.2.jar
  11357 01-12-2022 11:55  fop/lib/serializer.LICENSE.txt
   866 01-12-2022 11:55  fop/lib/serializer.NOTICE.txt
 3154938 01-12-2022 11:55  fop/lib/xalan-2.7.2.jar
   2540 01-12-2022 11:55  fop/lib/xalan.BCEL.LICENSE.txt
  11358 01-12-2022 11:55  fop/lib/xalan.LICENSE.txt
   2150 01-12-2022 11:55  fop/lib/xalan.NOTICE.txt
   2540 01-12-2022 11:55  fop/lib/xalan.regexp.LICENSE.txt
   1154 01-12-2022 11:55  fop/lib/xalan.runtime.LICENSE.txt
   2693 01-12-2022 11:55  fop/lib/xerces.LICENSE.txt
 1386397 01-12-2022 11:55  fop/lib/xercesImpl-2.12.0.jar
  11357 01-12-2022 11:55  fop/lib/xercesImpl.LICENSE.txt
   818 01-12-2022 11:55  fop/lib/xercesImpl.NOTICE.txt
  220536 01-12-2022 11:55  fop/lib/xml-apis-1.4.01.jar
  85686 01-12-2022 11:55  fop/lib/xml-apis-ext-1.3.04.jar
   2907 01-12-2022 11:55  javadocs/index.html
               ...
---------           -------
 97923378           4277 files

 

What Is fop.jar in fop-2.7-bin.zip

Download and Install fop-2.7-bin.zip

Download and Installing of FOP 2.x

⇑⇑ FAQ for FOP (Formatting Object Processor)

2016-07-07, 3657🔥, 0💬