What Is fop.jar in fop-2.7-bin.zip

What Is fop.jar? I got it from the fop-2.7-bin.zip.

✍: FYIcenter.com

fop.jar in fop-2.7-bin.zip is the JAR file for FOP 2.7, which is a print formatter driven by XSL formatting objects (XSL-FO). You can obtain fop.jar from the build folder of the fop-2.7-bin.zip file.

Below is the information about the fop.jar (2.2) file:

JAR File Size and Download Location:

JAR name: fop.jar, fop-2.7.jar
Target JDK version: 1.7
File name: fop.jar
File size: 4442817 bytes
Release date: 20-Jan-2022
Download: Apache FOP Website

Java source code files for fop.jar:

Package Content:

org/apache/fop/accessibility/Accessibility.java
org/apache/fop/accessibility/AccessibilityEventProducer.java
org/apache/fop/accessibility/DummyStructureTreeEventHandler.java
org/apache/fop/accessibility/fo/Event.java
org/apache/fop/accessibility/fo/FO2StructureTreeConverter.java
org/apache/fop/accessibility/fo/StructureTreeEventTrigger.java
org/apache/fop/accessibility/StructureTree2SAXEventAdapter.java
org/apache/fop/accessibility/StructureTreeElement.java
org/apache/fop/accessibility/StructureTreeEventHandler.java
org/apache/fop/activity/ContainerUtil.java
org/apache/fop/activity/Initializable.java
org/apache/fop/afp/AbstractAFPPainter.java
org/apache/fop/afp/AFPBorderPainter.java
org/apache/fop/afp/AFPConstants.java
org/apache/fop/afp/AFPDataObjectFactory.java
org/apache/fop/afp/AFPDataObjectInfo.java
org/apache/fop/afp/AFPDitheredRectanglePainter.java
org/apache/fop/afp/AFPEventProducer.java
org/apache/fop/afp/AFPGraphics2D.java
org/apache/fop/afp/AFPGraphicsObjectInfo.java
org/apache/fop/afp/AFPImageObjectInfo.java
org/apache/fop/afp/AFPLineDataInfo.java
org/apache/fop/afp/AFPObjectAreaInfo.java
org/apache/fop/afp/AFPPaintingState.java
org/apache/fop/afp/AFPRectanglePainter.java
org/apache/fop/afp/AFPResourceInfo.java
org/apache/fop/afp/AFPResourceLevel.java
org/apache/fop/afp/AFPResourceLevelDefaults.java
org/apache/fop/afp/AFPResourceManager.java
org/apache/fop/afp/AFPStreamer.java
org/apache/fop/afp/AFPTextDataInfo.java
org/apache/fop/afp/AFPUnitConverter.java
org/apache/fop/afp/apps/FontPatternExtractor.java
org/apache/fop/afp/BorderPaintingInfo.java
org/apache/fop/afp/Completable.java
org/apache/fop/afp/DataStream.java
org/apache/fop/afp/Factory.java
org/apache/fop/afp/fonts/AbstractOutlineFont.java
org/apache/fop/afp/fonts/AFPBase12FontCollection.java
org/apache/fop/afp/fonts/AFPFont.java
org/apache/fop/afp/fonts/AFPFontAttributes.java
org/apache/fop/afp/fonts/AFPFontCollection.java
org/apache/fop/afp/fonts/AFPFontInfo.java
org/apache/fop/afp/fonts/AFPPageFonts.java
org/apache/fop/afp/fonts/CharacterSet.java
org/apache/fop/afp/fonts/CharacterSetBuilder.java
org/apache/fop/afp/fonts/CharactersetEncoder.java
org/apache/fop/afp/fonts/CharacterSetOrientation.java
org/apache/fop/afp/fonts/CharacterSetType.java
org/apache/fop/afp/fonts/DoubleByteFont.java
org/apache/fop/afp/fonts/FontRuntimeException.java
org/apache/fop/afp/fonts/FopCharacterSet.java
org/apache/fop/afp/fonts/IntegerKeyStore.java
org/apache/fop/afp/fonts/OutlineFont.java
org/apache/fop/afp/fonts/RasterFont.java
org/apache/fop/afp/goca/AbstractGraphicsCoord.java
org/apache/fop/afp/goca/AbstractGraphicsDrawingOrder.java
org/apache/fop/afp/goca/AbstractGraphicsDrawingOrderContainer.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsAreaBegin.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsAreaEnd.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsBox.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsChainedSegment.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsCharacterString.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsData.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsEndProlog.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsFillet.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsFullArc.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsImage.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsLine.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsSetArcParameters.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsSetCharacterSet.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsSetCurrentPosition.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsSetFractionalLineWidth.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsSetLineType.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsSetLineWidth.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsSetMix.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsSetPatternSymbol.java
org/apache/fop/afp/goca/GraphicsSetProcessColor.java
org/apache/fop/afp/GrayScaleColorConverter.java
org/apache/fop/afp/ioca/BandImage.java
org/apache/fop/afp/ioca/IDEStructureParameter.java
org/apache/fop/afp/ioca/ImageCellPosition.java
org/apache/fop/afp/ioca/ImageContent.java
org/apache/fop/afp/ioca/ImageInputDescriptor.java
org/apache/fop/afp/ioca/ImageOutputControl.java
org/apache/fop/afp/ioca/ImageRasterData.java
org/apache/fop/afp/ioca/ImageRasterPattern.java
org/apache/fop/afp/ioca/ImageSegment.java
org/apache/fop/afp/ioca/ImageSizeParameter.java
org/apache/fop/afp/ioca/Tile.java
org/apache/fop/afp/ioca/TilePosition.java
org/apache/fop/afp/ioca/TileSize.java
org/apache/fop/afp/ioca/TileTOC.java
org/apache/fop/afp/modca/AbstractAFPObject.java
org/apache/fop/afp/modca/AbstractDataObject.java
org/apache/fop/afp/modca/AbstractDescriptor.java
org/apache/fop/afp/modca/AbstractEnvironmentGroup.java
org/apache/fop/afp/modca/AbstractNamedAFPObject.java
org/apache/fop/afp/modca/AbstractPageObject.java
org/apache/fop/afp/modca/AbstractResourceEnvironmentGroupContainer.java
org/apache/fop/afp/modca/AbstractResourceGroupContainer.java
org/apache/fop/afp/modca/AbstractStructuredObject.java
org/apache/fop/afp/modca/AbstractTripletStructuredObject.java
org/apache/fop/afp/modca/ActiveEnvironmentGroup.java
org/apache/fop/afp/modca/AxisOrientation.java
org/apache/fop/afp/modca/ContainerDataDescriptor.java
org/apache/fop/afp/modca/Document.java
org/apache/fop/afp/modca/GraphicsDataDescriptor.java
org/apache/fop/afp/modca/GraphicsObject.java
org/apache/fop/afp/modca/ImageDataDescriptor.java
org/apache/fop/afp/modca/ImageObject.java
org/apache/fop/afp/modca/IMImageObject.java
org/apache/fop/afp/modca/IncludedResourceObject.java
org/apache/fop/afp/modca/IncludeObject.java
org/apache/fop/afp/modca/IncludePageOverlay.java
org/apache/fop/afp/modca/IncludePageSegment.java
org/apache/fop/afp/modca/InterchangeSet.java
org/apache/fop/afp/modca/InvokeMediumMap.java
org/apache/fop/afp/modca/MapCodedFont.java
org/apache/fop/afp/modca/MapContainerData.java
org/apache/fop/afp/modca/MapDataResource.java
org/apache/fop/afp/modca/MapImageObject.java
org/apache/fop/afp/modca/MapPageOverlay.java
org/apache/fop/afp/modca/MapPageSegment.java
org/apache/fop/afp/modca/MaximumSizeExceededException.java
org/apache/fop/afp/modca/NoOperation.java
org/apache/fop/afp/modca/ObjectAreaDescriptor.java
org/apache/fop/afp/modca/ObjectAreaPosition.java
org/apache/fop/afp/modca/ObjectContainer.java
org/apache/fop/afp/modca/ObjectEnvironmentGroup.java
org/apache/fop/afp/modca/Overlay.java
org/apache/fop/afp/modca/PageDescriptor.java
org/apache/fop/afp/modca/PageGroup.java
org/apache/fop/afp/modca/PageObject.java
org/apache/fop/afp/modca/PageSegment.java
org/apache/fop/afp/modca/PreprocessPresentationObject.java
org/apache/fop/afp/modca/PresentationEnvironmentControl.java
org/apache/fop/afp/modca/PresentationTextData.java
org/apache/fop/afp/modca/PresentationTextDescriptor.java
org/apache/fop/afp/modca/PresentationTextObject.java
org/apache/fop/afp/modca/Registry.java
org/apache/fop/afp/modca/ResourceEnvironmentGroup.java
org/apache/fop/afp/modca/ResourceGroup.java
org/apache/fop/afp/modca/ResourceObject.java
org/apache/fop/afp/modca/Rotation.java
org/apache/fop/afp/modca/StreamedResourceGroup.java
org/apache/fop/afp/modca/TagLogicalElement.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/AbstractTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/AttributeQualifierTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/AttributeValueTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/CommentTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/DescriptorPositionTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/EncodingTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/ExtendedResourceLocalIdentifierTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/FullyQualifiedNameTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/MappingOptionTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/MeasurementUnitsTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/ObjectAreaSizeTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/ObjectByteExtentTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/ObjectClassificationTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/PresentationSpaceMixingRulesTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/PresentationSpaceResetMixingTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/ResourceObjectTypeTriplet.java
org/apache/fop/afp/modca/triplets/Triplet.java
org/apache/fop/afp/PaintingInfo.java
org/apache/fop/afp/parser/MODCAParser.java
org/apache/fop/afp/parser/UnparsedStructuredField.java
org/apache/fop/afp/ptoca/LineDataInfoProducer.java
org/apache/fop/afp/ptoca/PtocaBuilder.java
org/apache/fop/afp/ptoca/PtocaConstants.java
org/apache/fop/afp/ptoca/PtocaProducer.java
org/apache/fop/afp/ptoca/TextDataInfoProducer.java
org/apache/fop/afp/ptoca/TransparentDataControlSequence.java
org/apache/fop/afp/RectanglePaintingInfo.java
org/apache/fop/afp/Startable.java
org/apache/fop/afp/Streamable.java
org/apache/fop/afp/StructuredData.java
org/apache/fop/afp/svg/AFPBridgeContext.java
org/apache/fop/afp/svg/AFPFontFamilyResolver.java
org/apache/fop/afp/svg/AFPImageElementBridge.java
org/apache/fop/afp/svg/AFPTextElementBridge.java
org/apache/fop/afp/svg/AFPTextHandler.java
org/apache/fop/afp/svg/AFPTextPainter.java
org/apache/fop/afp/util/AFPResourceAccessor.java
org/apache/fop/afp/util/AFPResourceUtil.java
org/apache/fop/afp/util/BinaryUtils.java
org/apache/fop/afp/util/CubicBezierApproximator.java
org/apache/fop/afp/util/DTDEntityResolver.java
org/apache/fop/afp/util/StringUtils.java
org/apache/fop/afp/util/StructuredFieldReader.java
org/apache/fop/apps/EnvironmentalProfileFactory.java
org/apache/fop/apps/EnvironmentProfile.java
org/apache/fop/apps/Fop.java
org/apache/fop/apps/FopConfParser.java
org/apache/fop/apps/FOPException.java
org/apache/fop/apps/FopFactory.java
org/apache/fop/apps/FopFactoryBuilder.java
org/apache/fop/apps/FopFactoryConfig.java
org/apache/fop/apps/FormattingResults.java
org/apache/fop/apps/FOUserAgent.java
org/apache/fop/apps/io/InternalResourceResolver.java
org/apache/fop/apps/io/ResourceResolverFactory.java
org/apache/fop/apps/MimeConstants.java
org/apache/fop/apps/PageSequenceResults.java
org/apache/fop/area/AbstractOffDocumentItem.java
org/apache/fop/area/Area.java
org/apache/fop/area/AreaEventProducer.java
org/apache/fop/area/AreaTreeHandler.java
org/apache/fop/area/AreaTreeModel.java
org/apache/fop/area/AreaTreeObject.java
org/apache/fop/area/AreaTreeParser.java
org/apache/fop/area/BeforeFloat.java
org/apache/fop/area/Block.java
org/apache/fop/area/BlockParent.java
org/apache/fop/area/BlockViewport.java
org/apache/fop/area/BodyRegion.java
org/apache/fop/area/BookmarkData.java
org/apache/fop/area/CachedRenderPagesModel.java
org/apache/fop/area/CTM.java
org/apache/fop/area/DestinationData.java
org/apache/fop/area/Footnote.java
org/apache/fop/area/IDTracker.java
org/apache/fop/area/inline/AbstractTextArea.java
org/apache/fop/area/inline/Anchor.java
org/apache/fop/area/inline/BasicLinkArea.java
org/apache/fop/area/inline/Container.java
org/apache/fop/area/inline/FilledArea.java
org/apache/fop/area/inline/ForeignObject.java
org/apache/fop/area/inline/Image.java
org/apache/fop/area/inline/InlineArea.java
org/apache/fop/area/inline/InlineBlock.java
org/apache/fop/area/inline/InlineBlockParent.java
org/apache/fop/area/inline/InlineParent.java
org/apache/fop/area/inline/InlineViewport.java
org/apache/fop/area/inline/Leader.java
org/apache/fop/area/inline/ResolvedPageNumber.java
org/apache/fop/area/inline/Space.java
org/apache/fop/area/inline/SpaceArea.java
org/apache/fop/area/inline/TextArea.java
org/apache/fop/area/inline/UnresolvedPageNumber.java
org/apache/fop/area/inline/WordArea.java
org/apache/fop/area/LineArea.java
org/apache/fop/area/LinkResolver.java
org/apache/fop/area/MainReference.java
org/apache/fop/area/NormalFlow.java
org/apache/fop/area/OffDocumentExtensionAttachment.java
org/apache/fop/area/OffDocumentItem.java
org/apache/fop/area/Page.java
org/apache/fop/area/PageSequence.java
org/apache/fop/area/PageViewport.java
org/apache/fop/area/RegionReference.java
org/apache/fop/area/RegionViewport.java
org/apache/fop/area/RenderPagesModel.java
org/apache/fop/area/Resolvable.java
org/apache/fop/area/SideFloat.java
org/apache/fop/area/Span.java
org/apache/fop/area/Trait.java
org/apache/fop/area/Viewport.java
org/apache/fop/cli/AreaTreeInputHandler.java
org/apache/fop/cli/CommandLineOptions.java
org/apache/fop/cli/IFInputHandler.java
org/apache/fop/cli/ImageInputHandler.java
org/apache/fop/cli/InputHandler.java
org/apache/fop/cli/Main.java
org/apache/fop/complexscripts/bidi/BidiClass.java
org/apache/fop/complexscripts/bidi/BidiConstants.java
org/apache/fop/complexscripts/bidi/BidiResolver.java
org/apache/fop/complexscripts/bidi/DelimitedTextRange.java
org/apache/fop/complexscripts/bidi/InlineRun.java
org/apache/fop/complexscripts/bidi/TextInterval.java
org/apache/fop/complexscripts/bidi/UnflattenProcessor.java
org/apache/fop/complexscripts/bidi/UnicodeBidiAlgorithm.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/AdvancedTypographicTableFormatException.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphClassMapping.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphClassTable.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphCoverageMapping.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphCoverageTable.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphDefinition.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphDefinitionSubtable.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphDefinitionTable.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphMappingTable.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphPositioning.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphPositioningState.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphPositioningSubtable.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphPositioningTable.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphProcessingState.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphSubstitution.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphSubstitutionState.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphSubstitutionSubtable.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphSubstitutionTable.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphSubtable.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/GlyphTable.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/IncompatibleSubtableException.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/OTFAdvancedTypographicTableReader.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/OTFLanguage.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/OTFScript.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/Positionable.java
org/apache/fop/complexscripts/fonts/Substitutable.java
org/apache/fop/complexscripts/scripts/ArabicScriptProcessor.java
org/apache/fop/complexscripts/scripts/DefaultScriptProcessor.java
org/apache/fop/complexscripts/scripts/DevanagariScriptProcessor.java
org/apache/fop/complexscripts/scripts/GujaratiScriptProcessor.java
org/apache/fop/complexscripts/scripts/GurmukhiScriptProcessor.java
org/apache/fop/complexscripts/scripts/IndicScriptProcessor.java
org/apache/fop/complexscripts/scripts/KhmerRenderer.java
org/apache/fop/complexscripts/scripts/KhmerScriptProcessor.java
org/apache/fop/complexscripts/scripts/ScriptProcessor.java
org/apache/fop/complexscripts/scripts/TamilScriptProcessor.java
org/apache/fop/complexscripts/scripts/ThaiScriptProcessor.java
org/apache/fop/complexscripts/util/CharAssociation.java
org/apache/fop/complexscripts/util/CharMirror.java
org/apache/fop/complexscripts/util/CharNormalize.java
org/apache/fop/complexscripts/util/CharScript.java
org/apache/fop/complexscripts/util/DiscontinuousAssociationException.java
org/apache/fop/complexscripts/util/GlyphContextTester.java
org/apache/fop/complexscripts/util/GlyphSequence.java
org/apache/fop/complexscripts/util/GlyphTester.java
org/apache/fop/complexscripts/util/NumberConverter.java
org/apache/fop/complexscripts/util/ScriptContextTester.java
org/apache/fop/complexscripts/util/UTF32.java
org/apache/fop/configuration/Configurable.java
org/apache/fop/configuration/Configuration.java
org/apache/fop/configuration/ConfigurationException.java
org/apache/fop/configuration/DefaultConfiguration.java
org/apache/fop/configuration/DefaultConfigurationBuilder.java
org/apache/fop/configuration/NullConfiguration.java
org/apache/fop/datatypes/CompoundDatatype.java
org/apache/fop/datatypes/FODimension.java
org/apache/fop/datatypes/KeepValue.java
org/apache/fop/datatypes/Length.java
org/apache/fop/datatypes/LengthBase.java
org/apache/fop/datatypes/Numeric.java
org/apache/fop/datatypes/PercentBase.java
org/apache/fop/datatypes/PercentBaseContext.java
org/apache/fop/datatypes/SimplePercentBaseContext.java
org/apache/fop/datatypes/URISpecification.java
org/apache/fop/datatypes/ValidationPercentBaseContext.java
org/apache/fop/events/FOPEventListenerProxy.java
org/apache/fop/events/LoggingEventListener.java
org/apache/fop/events/PropertyExceptionFactory.java
org/apache/fop/events/UnsupportedOperationExceptionFactory.java
org/apache/fop/events/ValidationExceptionFactory.java
org/apache/fop/fo/BorderShorthandParser.java
org/apache/fop/fo/CharIterator.java
org/apache/fop/fo/Constants.java
org/apache/fop/fo/DelegatingFOEventHandler.java
org/apache/fop/fo/ElementMapping.java
org/apache/fop/fo/ElementMappingRegistry.java
org/apache/fop/fo/expr/AbsFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/BodyStartFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/CeilingFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/CIELabColorFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/CMYKColorFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/FloorFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/FromNearestSpecifiedValueFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/FromParentFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/FromTableColumnFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/Function.java
org/apache/fop/fo/expr/FunctionBase.java
org/apache/fop/fo/expr/InheritedPropFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/LabelEndFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/MaxFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/MinFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/NCnameProperty.java
org/apache/fop/fo/expr/NumericOp.java
org/apache/fop/fo/expr/NumericProperty.java
org/apache/fop/fo/expr/OCAColorFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/PropertyException.java
org/apache/fop/fo/expr/PropertyInfo.java
org/apache/fop/fo/expr/PropertyParser.java
org/apache/fop/fo/expr/PropertyTokenizer.java
org/apache/fop/fo/expr/ProportionalColumnWidthFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/RelativeNumericProperty.java
org/apache/fop/fo/expr/RGBColorFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/RGBICCColorFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/RGBNamedColorFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/RoundFunction.java
org/apache/fop/fo/expr/SystemColorFunction.java
org/apache/fop/fo/extensions/destination/Destination.java
org/apache/fop/fo/extensions/ExtensionAttachment.java
org/apache/fop/fo/extensions/ExtensionElementMapping.java
org/apache/fop/fo/extensions/ExternalDocument.java
org/apache/fop/fo/extensions/InternalElementMapping.java
org/apache/fop/fo/extensions/OldExtensionElementMapping.java
org/apache/fop/fo/extensions/svg/BatikExtensionElementMapping.java
org/apache/fop/fo/extensions/svg/SVGDOMContentHandlerFactory.java
org/apache/fop/fo/extensions/svg/SVGElement.java
org/apache/fop/fo/extensions/svg/SVGElementMapping.java
org/apache/fop/fo/extensions/svg/SVGObj.java
org/apache/fop/fo/extensions/xmp/AbstractMetadataElement.java
org/apache/fop/fo/extensions/xmp/RDFElement.java
org/apache/fop/fo/extensions/xmp/RDFElementMapping.java
org/apache/fop/fo/extensions/xmp/XMPContentHandlerFactory.java
org/apache/fop/fo/extensions/xmp/XMPElementMapping.java
org/apache/fop/fo/extensions/xmp/XMPMetadata.java
org/apache/fop/fo/extensions/xmp/XMPMetaElement.java
org/apache/fop/fo/flow/AbstractGraphics.java
org/apache/fop/fo/flow/AbstractListItemPart.java
org/apache/fop/fo/flow/AbstractPageNumberCitation.java
org/apache/fop/fo/flow/AbstractRetrieveMarker.java
org/apache/fop/fo/flow/BasicLink.java
org/apache/fop/fo/flow/BidiOverride.java
org/apache/fop/fo/flow/Block.java
org/apache/fop/fo/flow/BlockContainer.java
org/apache/fop/fo/flow/ChangeBar.java
org/apache/fop/fo/flow/ChangeBarBegin.java
org/apache/fop/fo/flow/ChangeBarEnd.java
org/apache/fop/fo/flow/Character.java
org/apache/fop/fo/flow/ExternalGraphic.java
org/apache/fop/fo/flow/Float.java
org/apache/fop/fo/flow/Footnote.java
org/apache/fop/fo/flow/FootnoteBody.java
org/apache/fop/fo/flow/InitialPropertySet.java
org/apache/fop/fo/flow/Inline.java
org/apache/fop/fo/flow/InlineContainer.java
org/apache/fop/fo/flow/InlineLevel.java
org/apache/fop/fo/flow/InstreamForeignObject.java
org/apache/fop/fo/flow/Leader.java
org/apache/fop/fo/flow/ListBlock.java
org/apache/fop/fo/flow/ListItem.java
org/apache/fop/fo/flow/ListItemBody.java
org/apache/fop/fo/flow/ListItemLabel.java
org/apache/fop/fo/flow/Marker.java
org/apache/fop/fo/flow/Markers.java
org/apache/fop/fo/flow/MultiCase.java
org/apache/fop/fo/flow/MultiProperties.java
org/apache/fop/fo/flow/MultiPropertySet.java
org/apache/fop/fo/flow/MultiSwitch.java
org/apache/fop/fo/flow/MultiToggle.java
org/apache/fop/fo/flow/PageNumber.java
org/apache/fop/fo/flow/PageNumberCitation.java
org/apache/fop/fo/flow/PageNumberCitationLast.java
org/apache/fop/fo/flow/RetrieveMarker.java
org/apache/fop/fo/flow/RetrieveTableMarker.java
org/apache/fop/fo/flow/table/BorderResolver.java
org/apache/fop/fo/flow/table/BorderSpecification.java
org/apache/fop/fo/flow/table/CollapsingBorderResolver.java
org/apache/fop/fo/flow/table/ColumnNumberManager.java
org/apache/fop/fo/flow/table/ColumnNumberManagerHolder.java
org/apache/fop/fo/flow/table/ConditionalBorder.java
Next part >>

 

Or download all of them as a single archive file:

File name: fop-2.7-src.zip
File size: 3401312 bytes
Release date: 2022-01-20
Download 

 

"fop" Command in fop-2.7-bin.zip

What Is fop-2.7-bin.zip

Download and Installing of FOP 2.x

⇑⇑ FAQ for FOP (Formatting Object Processor)

2016-07-07, 36549👍, 0💬